Όροι και προϋποθεσεις αναληψης παραγωγης

Όροι και προϋποθεσεις αναληψης παραγωγης

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις τροποποιήθηκαν τελευταία στις 13-10-2022. Μπορείτε να κατεβάσετε ένα αντίγραφο εδώ.

 

ΆΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ

Στους γενικούς αυτούς ορισμούς και ορολογίες, οι ακόλουθοι ορισμοί χρησιμοποιούνται ως ακολούθως, εκτός αν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό:

Sensis Media (Αθανάσιος Καρατζιώτης | Sensis Media Productions): Ο συγγραφέας αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων, με ΑΦΜ 113972063, που εδρεύει στη Χωνιατη 2, Τούμπα, ΤΚ 54454.

Πελάτης: Ο αντισυμβαλλόμενος της Sensis Media.

Συμφωνία: κάθε αμοιβαία αποδοχή όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών / αγαθών από τη Sensis Media.

Παραγωγές: Οι υπηρεσίες που παρέχει η Sensis Media και συναφή θέματα. Αυτά περιλαμβάνουν τη συμφωνία για την παραγωγή βίντεο, συμβουλών για την ιδέα και την επικοινωνία και άλλων προϊόντων πολυμέσων, όλα αυτά με την ευρύτερη έννοια της λέξης, όπως ορίζεται σε έγγραφο που συμφωνήθηκε από τα δύο μέρη ή/και άλλα έγγραφα που μπορούν να κηρυχθούν εφαρμοστέα.

Δραστηριότητες: Η αποδοχή των εργασιών παροχής υπηρεσιών ή παροχής συμβουλών όπως αναφέρθηκε παραπάνω ή/και παράδοση αγαθών, όλα αυτά με την ευρύτερη έννοια της λέξης και όπως δηλώνεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Προϋποθέσεις: Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις της Sensis Media.

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΓΕΝΙΚΑ

 1. Οι όροι αυτοί ισχύουν για κάθε προσφορά και συμφωνία μεταξύ της Sensis Media και ενός πελάτη στον οποίο η Sensis Media έχει δηλώσει ότι ισχύουν οι όροι αυτοί, εφόσον τα μέρη δεν έχουν αποκλίνει ρητά και γραπτώς από αυτούς τους όρους. Η σύναψη συμφωνίας με τη Sensis Media σημαίνει ότι ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εφαρμογή αυτών των προϋποθέσεων.
 2. Οι παρόντες όροι ισχύουν και για τις συμφωνίες με τη Sensis Media, για την υλοποίηση των οποίων θα πρέπει να συμμετέχουν τρίτα μέρη εκτός της Sensis Media.
 3. Εάν μία ή περισσότερες διατάξεις σε αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις είναι ανά πάσα στιγμή εντελώς ή εν μέρει άκυρες, τότε οι υπόλοιποι αυτοί γενικοί όροι και προϋποθέσεις εξακολουθούν να ισχύουν πλήρως. Η Sensis Media και ο πελάτης στη συνέχεια θα διαβουλευθούν μεταξύ τους για να συμφωνήσουν σε νέες διατάξεις που θα αντικαταστήσουν τις άκυρες διατάξεις, με όσο το δυνατόν περισσότερο να τηρείτε ο σκοπός των αρχικών διατάξεων.
 4. Εάν η Sensis Media δεν απαιτεί πάντοτε αυστηρή τήρηση αυτών των όρων, αυτό δεν σημαίνει ότι οι διατάξεις τους δεν ισχύουν ή ότι η Sensis Media θα χάσει με οποιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα να ζητήσει σε άλλες περιπτώσεις την αυστηρή συμμόρφωση με τις διατάξεις αυτών των όρων.
 5. Σε περίπτωση που οι όροι αυτοί και η συμφωνία περιέχουν αντικρουόμενες διατάξεις, ισχύουν οι όροι που καθορίζονται στη συμφωνία. Οι τυχόν αποκλίσεις από τους όρους αυτούς ισχύουν μόνο εφόσον έχουν συμφωνηθεί ρητά γραπτώς και ισχύουν μόνο για τη συγκεκριμένη συμφωνία στην οποία αναφέρονται οι αποκλίσεις.
 6. Η δυνατότητα εφαρμογής οποιασδήποτε αγοράς ή άλλων όρων του πελάτη απορρίπτεται ρητά.

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

 1. Οι προσφορές της Sensis Media δεν είναι υποχρεωτικές και ανακλητές, εκτός εάν έχει οριστεί στην προσφορά προθεσμία αποδοχής. Εάν δεν έχει καθοριστεί κανένας όρος αποδοχής, δεν μπορεί να προκύψει κανένα δικαίωμα από την προσφορά με οποιονδήποτε τρόπο εάν η υπηρεσία ή το στοιχείο στο οποίο αναφέρεται η προσφορά δεν είναι πλέον διαθέσιμο στο ενδιάμεσο διάστημα.
 2. Η προσφορά για σύναψη συμφωνίας μπορεί να γίνει από τη Sensis Media τόσο προφορικά όσο και γραπτώς. Μόνο μετά την αποδοχή από τη Sensis Media και την επιβεβαίωση γραπτής παραγγελίας από τον πελάτη, αυτή είναι δεσμευτική για τη Sensis Media.
 3. Εάν η παραγωγή ανατέθηκε από το στόμα ή εάν η υπογεγραμμένη επιβεβαίωση της παραγγελίας δεν έχει ακόμη επιστραφεί, η συμφωνία θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι έγκυρη στο πλαίσιο αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων κατόπιν αιτήματος του πελάτη για έναρξη των εργασιών της συμφωνίας. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν απαντήσει στο περιεχόμενο της επιβεβαίωσης της παραγγελίας εντός 2 εργάσιμων ημερών, τότε η συμφωνία θα θεωρηθεί σωστή και πλήρης και ο πελάτης και η Sensis Media θα δεσμευτούν στο περιεχόμενό της.
 4. Η διάθεση στη Sensis Media πληροφοριών ή υλικού από τον πελάτη για την εκτέλεση των εργασιών θα εξομοιωθεί με την υποβολή αιτήματος για έναρξη εργασιών όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 ανωτέρω.
 5. Επιπλέον, όλες οι προσφορές βασίζονται στις πληροφορίες που παρέχονται από τον πελάτη. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης ανακριβειότητας ή ατελειών, ο πελάτης δεν μπορεί να αντλήσει οποιαδήποτε δικαιώματα από την προσφορά της Sensis Media που έχει αποδεχτεί. Η Sensis Media δεν μπορεί να παραμείνει στην προσφορά της και ο πελάτης πρέπει ευλόγως να κατανοήσει ότι οι προσφορές ή οποιοδήποτε μέρος τους περιέχει προφανές λάθος ή λάθοι.
 6. Οι τιμές που αναφέρονται στην προσφορά δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και άλλες κρατικές εισφορές, οποιεσδήποτε δαπάνες θα προκύψουν στο πλαίσιο της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταξιδιού και διαμονής, αποστολής και διεκπεραίωσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
 7. Τα έγγραφα, τα σενάρια, οι τεχνικές περιγραφές, τα σχέδια, οι υπολογισμοί, τα σενάρια και τα κλιπ ταινιών που αποτελούν μέρος της προσφοράς, που έγιναν από την Sensis Media ή σύμφωνα με τις οδηγίες της, παραμένουν στην ιδιοκτησία της Sensis Media. Δεν επιτρέπεται να παρουσιαστούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή της Sensis Media. Επίσης, δεν μπορούν να αντιγραφούν ή να πολλαπλασιαστούν με άλλο τρόπο χωρίς την άδεια της Sensis Media. Αν δεν παραχωρηθεί καμία ανάθεση, τα έγγραφα αυτά πρέπει να αποσταλούν σε αυτήν εντός 10 εργάσιμων ημερών μετά από αίτημα της Sensis Media.

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

 1. Η Sensis Media υποχρεούται να εκτελεί τις δραστηριότητες που της έχουν ανατεθεί ως καλός και προσεκτικός εργολάβος. Όλες οι υπηρεσίες της Sensis Media υλοποιούνται βάσει της υποχρέωσης της να πράττει το καλύτερο δυνατό εκτός αν υποσχεθεί γραπτώς ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα έχει επαρκώς καθοριστεί.
 2. Εάν και εφόσον απαιτείται από την ορθή εκτέλεση της συμφωνίας, η Sensis Media έχει το δικαίωμα να αναθέσει ορισμένες δραστηριότητες σε βοηθούς, ελεύθερους επαγγελματίες και τρίτους. Η Sensis Media θα ασκεί τη δέουσα προσοχή κατά την πρόσληψη τρίτων.
 3. Η Sensis Media δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες τρίτων που οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα και ορίζει με το παρόν ότι κάθε σύμβαση με τη Sensis Media περιλαμβάνει την εξουσία να δεχθεί τυχόν περιορισμούς της ευθύνης για λογαριασμό του πελάτη.
 4. Ο πελάτης πρέπει να εξασφαλίσει ότι όλα τα δεδομένα, από τα οποία η Sensis Media δηλώνει ότι είναι απαραίτητα ή για τα οποία ο πελάτης πρέπει εύλογα να κατανοήσει ότι είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της συμφωνίας, παρέχονται έγκαιρα στη Sensis Media.
 5. Εάν δεν παραδοθούν στη Sensis Media εγκαίρως όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για την εφαρμογή της συμφωνίας, τότε η Sensis Media έχει το δικαίωμα αναστολής της συμφωνίας ή/και την επιβολή πρόσθετων δαπανών στον πελάτη που προκύπτουν από την καθυστέρηση αυτή. Η περίοδος εκτέλεσης δεν αρχίζει παρά μόνο αφού ο πελάτης έχει καταστήσει όλα τα δεδομένα διαθέσιμα στη Sensis Media.
 6. Εάν έχει συμφωνηθεί ότι η συμφωνία θα εκτελεστεί σε φάσεις, η Sensis Media μπορεί να αναστείλει την εκτέλεση των τμημάτων που ανήκουν σε μια επόμενη φάση μέχρις ότου ο πελάτης εγκρίνει εγγράφως τα αποτελέσματα της προηγούμενης φάσης.
 7. Η παράδοση των τελικών προϊόντων και αγαθών πραγματοποιείται με τον τρόπο που υποδεικνύει η Sensis Media στη Συμφωνία. Εάν ο πελάτης επιθυμεί να τα λάβει διαφορετικά, τότε το πρόσθετο κόστος που συνδέεται με αυτή την επιθυμία βαρύνει τον πελάτη.

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 1. Η Sensis Media θα ξεκινήσει την παραγωγή των συμφωνηθέντων αγαθών ή/και υπηρεσιών το συντομότερο δυνατό μετά τη λήψη των απαραίτητων δεδομένων, κειμένων ή/και οπτικού υλικού και θα ενημερώσει τον πελάτη για τον αναμενόμενο χρόνο παράδοσης.
 2. Η προθεσμία παράδοσης που καθορίζεται από τη Sensis Media έχει, εκτός εάν υπάρχει απόκλιση από αυτήν γραπτώς, μόνο ενδεικτικό χαρακτήρα. Οι χρόνοι παράδοσης καθορίζονται πάντα στο περίπου.
 3. Εάν κατά την εκτέλεση της συμφωνίας καταστεί εμφανές ότι είναι αναγκαίο για την ορθή εκτέλεση και ολοκλήρωση της παραγωγής ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές, τα μέρη θα τροποποιήσουν αμοιβαία τη συμφωνία.
 4. Εάν η συμφωνία έχει αλλάξει ή συμπληρωθεί, η Sensis Media έχει το δικαίωμα να εκτελέσει την πρώτη αφού τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει για όλες τις αλλαγές ή / και προσθήκες, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου, των αποδοχών και άλλων όρων που θα καθοριστούν. Η μη εκτέλεση ή η άμεση εκτέλεση της τροποποιημένης συμφωνίας δεν αποτελεί παράβαση της σύμβασης από τη Sensis Media και δεν αποτελεί λόγο για τον τερματισμό ή την καταγγελία της σύμβασης από τον πελάτη.
 5. Εάν έχει συμφωνηθεί σταθερή αμοιβή, η Sensis Media θα αναφέρει σε ποιο βαθμό η αλλαγή ή το συμπλήρωμα της συμφωνίας θα οδηγήσει σε υπέρβαση αυτής της αμοιβής.
 6. Οι αλλαγές που έγιναν σε μια ήδη εκδοθείσα παραγγελία ενδέχεται να οδηγήσουν στην υπέρβαση του αρχικά συμφωνημένου χρόνου παράδοσης από τη Sensis Media. Στην περίπτωση αυτή το άρθρο 10 παράγραφος 11 εφαρμόζεται mutatis mutandis.
 7. Εάν η αλλαγή συνεπάγεται μείωση των δραστηριοτήτων, εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 4.
 8. Σε περίπτωση που η Sensis Media δεν μπορέσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της εντός των συμφωνημένων προθεσμιών παράδοσης, η Sensis Media μπορεί να ειδοποιηθεί μόνον εγγράφως για αθέτηση υποχρεώσεων, με την οποία ειδοποίηση η Sensis Media λαμβάνει χρόνο τουλάχιστον 14 ημέρες για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.
 9. Η Sensis Media θα προσφέρει μια έκδοση προεπισκόπησης για την παραγωγή του τελικού προϊόντος, η οποία θα περιγραφεί ως “Alpha Version”. Μετά τη διάθεση αυτής της έκδοσης προ-επισκόπησης, υπάρχει χώρος για έναν γύρο διόρθωσης. Κατά τη διάρκεια αυτού του γύρου διόρθωσης, οι προσαρμογές που επιθυμεί ο πελάτης μπορούν να μεταφερθούν στη Sensis Media. Οι διορθώσεις μπορούν να δηλωθούν έως και δέκα εργάσιμες ημέρες μετά τη διαθεσιμότητα της πρώτης έκδοσης. Στη συνέχεια, οι επιθυμητές προσαρμογές ενδέχεται να οδηγήσουν σε επιπλέον κόστος για τον πελάτη. Ωστόσο, οι επιθυμίες για προσαρμογή πρέπει να θεωρηθούν εύλογες. Αυτό περιλαμβάνει τη διόρθωση τίτλων, ονομάτων και μικρών ουσιαστικών προσαρμογών.

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΤΕΛΗ

 1. Τα τιμολόγια, οι προσφορές και οι εκτιμήσεις κόστους είναι σε ευρώ και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και άλλες κρατικές εισφορές.
 2. Εάν η Sensis Media το κρίνει επιθυμητό, έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον πελάτη εύλογη προκαταβολή για τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν. Η Sensis Media δικαιούται να αναστείλει την έναρξη της παραγωγής της έως ότου καταβληθεί η προκαταβολή ή έχει παρασχεθεί επαρκής εγγύηση.
 3. Η πληρωμή δεν εξαρτάται σε καμία περίπτωση από το αποτέλεσμα της ανάθεσης. Ο ΦΠΑ χρεώνεται στον πελάτη.
 4. Εάν ο πελάτης και η Sensis Media δεν έχουν συμφωνήσει για ένα συγκεκριμένο ποσό για συγκεκριμένη ανάθεση ή ανά ημερολογιακό έτος ή οικονομικό έτος, η αποζημίωση θα καθοριστεί με βάση την ωριαία αμοιβή και το συνολικό χρόνο που δαπανά η Sensis Media.
 5. Η Sensis Media δικαιούται ανά πάσα στιγμή να αυξάνει την αποζημίωση χωρίς να δικαιούται ο πελάτης να καταγγείλει τη συμφωνία για το λόγο αυτό, εάν η αύξηση προκύπτει από υποχρέωση που απορρέει από τη νομοθεσία ή τους κανονισμούς ή οφείλεται σε αύξηση, για παράδειγμα, μισθών ή άλλων λόγων που δεν ήταν λογικά δυνατόν να προβλεφθούν κατά τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας.
 6. Επιπλέον η  Sensis Media μπορεί να αυξήσει εάν χρειαστεί την αμοιβή της, κατά την εκτέλεση του έργου, από αυτό που είχε συμφωνηθεί αρχικά, εάν ο αναμενόμενος όγκος εργασιών υπολογίστηκε ανεπαρκώς κατά τη σύναψη της σύμβασης, και αυτό δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Sensis Media. Εάν η αύξηση σε αυτή και στην προηγούμενη παράγραφο υπερβαίνει το 10%, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμφωνία με άμεση ισχύ. Σε περίπτωση αύξησης κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων μηνών μετά τη σύναψη της σύμβασης, ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει τη συμφωνία ανεξάρτητα από το ποσοστό της αύξησης.
 7. Όλα τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής και το κόστος για την παραίτηση από μουσικά δικαιώματα θεωρούνται ως πρόσθετο κόστος και δεν περιλαμβάνονται στην προσφορά, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Αυτά προστίθενται χωριστά στο τελικό τιμολόγιο. Η Sensis Media δεν είναι υποχρεωμένη να παραδώσει τις φυσικές αποδείξεις στον πελάτη. Η Sensis Media εφαρμόζει κόστος μετακίνησης 0,20 € ανά χιλιόμετρο. Σε περίπτωση που η παραγωγή γίνεται στη νησιωτική χώρα, υπολογίζονται επιπροσθέτως ακτοπλοϊκά ή αεροπορικά εισιτήρια και το πιθανό κόστος ξενοδοχείου.
 8. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει όλα τα άλλα εύλογα έξοδα που αναλαμβάνει η Sensis Media κατά την εκτέλεση της αποστολής.
 9. Τα τέλη θα χρεώνονται στον πελάτη, ενδεχομένως αυξημένα με τις δηλώσεις δαπανών ή τρίτων που προσλαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένου του φόρου κύκλου εργασιών που οφείλεται ανά φάση ή μετά την ολοκλήρωση της εργασίας.
 10. Η ακύρωση μιας παραγωγής εντός 48 ωρών πριν από την έναρξη εργασιών θα χρεωθεί με ποσοστό 50% του προσφερόμενου κόστους παραγωγής και 25% του κόστους εξοπλισμού. Τα έξοδα για την ακύρωση υλικών, εξοπλισμού, ελεύθερων επαγγελματιών και υπηρεσιών που προσλαμβάνονται από τη Sensis Media θα μεταβιβαστούν πλήρως στον πελάτη σύμφωνα με τους όρους του σχετικού μέρους.

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΛΗΡΩΜΗ

 1. Η πληρωμή πρέπει να γίνεται πάντοτε εντός 7 ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου, με τρόπο που θα υποδείξει η Sensis Media.
 2. Στην περίπτωση συμφωνιών που αντιπροσωπεύουν αξία μεγαλύτερη από 5.000,00 € χωρίς ΦΠΑ ή σε εργασίες στις οποίες η Sensis Media πρέπει να νοικιάσει υλικά από τρίτους ή επιβαρυνθεί από τρίτους, ο πελάτης υποχρεούται μετά την έγκριση της συμφωνίας να καταβάλει προκαταβολή 50% του συνολικού ποσού της σύμβασης. Μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής, ο πελάτης λαμβάνει ένα τιμολόγιο για το υπόλοιπο 50%.
 3. Εάν ο πελάτης δεν εξοφλήσει το τιμολόγιο του εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, τότε ο πελάτης βρίσκεται νομικά σε αθέτηση πληρωμής. Ο πελάτης οφείλει τότε τόκο 10% ανά μήνα ή μέρος του μήνα, εκτός εάν ο νόμιμος τόκος είναι υψηλότερος, οπότε οφείλεται ο νόμιμος τόκος. Οι τόκοι επί του οφειλόμενου ποσού υπολογίζονται από τη στιγμή που ο πελάτης βρίσκεται σε αθέτηση πληρωμής μέχρι τη στιγμή πληρωμής του πλήρους οφειλόμενου ποσού.
 4. Ο πελάτης δεν δικαιούται ποτέ να συμψηφίσει το οφειλόμενο από αυτόν ποσό στη Sensis Media. Οι αντιρρήσεις κατά του ύψους ενός τιμολογίου δεν αναστέλλουν την υποχρέωση πληρωμής.
 5. Εάν ο πελάτης βρίσκεται σε αθέτηση ή παράλειψη στην (έγκαιρη) εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, τότε όλα τα εύλογα έξοδα που προκύπτουν από την εξωδικαστική διαδικασία είσπραξης βαρύνουν τον πελάτη. Το εξωδικαστικό κόστος υπολογίζεται με βάση τη συνηθισμένη πρακτική είσπραξης χρεών της Ελλάδας.  Ωστόσο, εάν η Sensis Media έχει πραγματοποιήσει υψηλότερο κόστος συλλογής που ήταν λογικά αναγκαίο, οι πραγματικές δαπάνες θα ζητηθούν από τον πελάτη. Οποιαδήποτε νομικά και εκτελεστικά έξοδα θα ανακτηθούν επίσης από τον πελάτη. Ο πελάτης οφείλει επίσης τόκο για το οφειλόμενο κόστος είσπραξης.

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 1. Η σύμβαση συνάπτεται για ορισμένο χρονικό διάστημα, εκτός αν από τη συμφωνία προκύπτει ότι έχει συναφθεί για αόριστο χρονικό διάστημα.
 2. Ο πελάτης και η Sensis Media έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να καταγγείλουν τη σύμβαση αορίστου χρόνου μέσω ακύρωσης. Για το σκοπό αυτό δεν απαιτείται δικαστική παρέμβαση. Η ακύρωση αυτή πρέπει να γίνεται με συστημένη επιστολή και με την τήρηση προθεσμίας προειδοποίησης 2 (δύο) μηνών.
 3. Η σύμβαση ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να τερματιστεί πρόωρα, εκτός εάν συντρέχουν επείγουσες περιστάσεις, με αποτέλεσμα ο πελάτης ή η Sensis Media να μην είναι ευλόγως ικανοί να συνεχίσουν τη σύμβαση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό πρέπει να γνωστοποιείται στο άλλο μέρος με γραπτό τρόπο. Όλα αυτά με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του πελάτη να πληρώσει το πλήρες συμφωνημένο τέλος.
 4. Εάν ο πελάτης τερματίσει πρόωρα τη σύμβαση πλήρως ή μερικώς με αμοιβαία συγκατάθεση σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, η Sensis Media δικαιούται αποζημίωση για την απώλεια πληρότητας που έχει προκληθεί καθώς και για πρόσθετα έξοδα που γίνανε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης. Αυτό, εκτός εάν υπάρχουν γεγονότα ή περιστάσεις που υποκρύπτουν τον πρόωρο τερματισμό, που μπορεί να αποδοθούν στη Sensis Media.
 5. Σε περίπτωση που ένα από τα μέρη κηρυχθεί σε πτώχευση, ζητήσει αναστολή πληρωμής ή παύσει να λειτουργεί, ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη συμφωνία χωρίς να τηρήσει προθεσμία προειδοποίησης, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων του.
 6. Η Sensis Media δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ή να διαλύσει τη συμφωνία εάν: (1) ο πελάτης δεν εκπληρώνει πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία, (2) μετά τη σύναψη της συμφωνίας, η Sensis Media λαμβάνει γνώση των περιστάσεων που δικαιολογούν τον φόβο ότι ο πελάτης δεν θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. (3) εάν ο πελάτης ζητήθηκε κατά τη σύναψη της σύμβασης να παράσχει ασφάλεια για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει της συμφωνίας και η ασφάλεια αυτή δεν παρέχεται ή είναι ανεπαρκής, (4) αν, λόγω της καθυστέρησης εκ μέρους του πελάτη, η Sensis Media δεν μπορεί πλέον να αναμένεται να συμμορφωθεί με τη συμφωνία σύμφωνα με τους αρχικά συμφωνημένους όρους.
 7. Η Sensis Media έχει επίσης την εξουσία να αναστέλλει την έκδοση εγγράφων, βιντεοταινιών, ψηφιακών αρχείων ή άλλων αντικειμένων στον πελάτη ή σε τρίτους μέχρις ότου εισπραχθούν πλήρως οι οφειλόμενες και πληρωτέες αξιώσεις έναντι του πελάτη.
 8. Εάν η πρόοδος στην εκτέλεση ή την παράδοση του έργου καθυστερήσει λόγω αθέτησης ή ανωτέρας βίας του πελάτη από την πλευρά του, η Sensis Media μπορεί να χρεώσει το συμφωνηθέν ποσό, χωρίς να θίγεται το δικαίωμά της να διεκδικήσει περαιτέρω δαπάνες, ζημιές και τόκους.
 9. Εάν η συμφωνία διαλυθεί, οι απαιτήσεις της Sensis Media στον πελάτη είναι άμεσα οφειλόμενες και πληρωτέες.

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΩΝΗΤΗ

 1. Ορισμένες παραγωγές χρησιμοποιούν έναν ή περισσότερους εκφωνητές. Το κόστος του εκφωνητή δεν περιλαμβάνεται στην προσφορά, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Εκτός εάν συμφωνηθεί γραπτώς διαφορετικά, η Sensis Media θα το προσθέσει ξεχωριστά στο τελικό τιμολόγιο.
 2. Για τη μουσική που χρησιμοποιείται σε παραγωγή βίντεο ή σε διαφήμιση για το διαδίκτυο, την τηλεόραση ‘η άλλα μέσα, ο πελάτης πρέπει να καταβάλει τέλος δικαιωμάτων. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την εγγραφή, αποζημίωση και καταβολή αυτών των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 3. Αυτά τα πνευματικά δικαιώματα δεν περιλαμβάνονται στην προσφορά. Το ποσό των δικαιωμάτων καθορίζεται από τον αρμόδιο οργανισμό πνευματικών δικαιωμάτων.
 4. Μπορεί να ζητηθεί από τη Sensis Media μια εκτίμηση αυτών των δαπανών. Το πραγματικό κόστος, που καθορίζεται από τον οργανισμό πνευματικών δικαιωμάτων, πρέπει να καταβάλλεται από τον πελάτη στον εν λόγω οργανισμό.
 5. Η Sensis Media θέλει να παρέχει στον πελάτη όλα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη διοικητική διαχείριση των δικαιωμάτων.
 6. Εάν η Sensis Media λάβει τιμολόγιο ή/και τέλος δικαιωμάτων, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να το πληρώσει. Στις περιπτώσεις αυτές, η Sensis Media θα χρεώνει πάντα κόστος διαχείρισης ύψους €250.00, εκτός και αν υπάρχουν και  άλλες πρόσθετες δαπάνες.

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΥΘΥΝΗ

 1. Η Sensis Media θα εκτελέσει τις δραστηριότητές της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και, κατά τον τρόπο αυτό, θα τηρεί τη δέουσα προσοχή. Σε περίπτωση που γίνει λάθος επειδή ο πελάτης παρείχε λανθασμένες ή ελλιπείς πληροφορίες, η Sensis Media δεν ευθύνεται για τη ζημία που προκύπτει.
 2. Η Sensis Media δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο του υλικού που παρέχει ο πελάτης.
 3. Ο πελάτης ευθύνεται για κάθε ζημία που μπορεί να υποστεί η Sensis Media ως αποτέλεσμα αμέλειας από τη μεριά του πελάτη στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη συμφωνία και τους όρους αυτούς.
 4. Οι αλλαγές σε λεπτομέρειες της παραγωγής πρέπει να γνωστοποιούνται άμεσα στη Sensis Media από τον πελάτη εγγράφως. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν το κάνει, ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στη Sensis Media.
 5. Σε περίπτωση δυσκολίας στην εκπλήρωση της συμφωνίας, η Sensis Media φέρει ευθύνη μόνο για αποζημίωση αντικατάστασης, δηλαδή επιστροφή της αξίας της αποτυχημένης εργασίας.
 6. Επομένως, η ευθύνη της Sensis Media περιορίζεται στην αποζημίωση που έλαβε η Sensis Media για τις εργασίες της στο πλαίσιο της συμφωνίας. Για τις συμφωνίες που έχουν μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης από έξι μήνες, η ευθύνη περιορίζεται περαιτέρω στο ανώτατο όριο της αποζημίωσης τους τελευταίους έξι μήνες.
 7. Επιπλέον, η ευθύνη της Sensis Media περιορίζεται στο σύνολό της στο ποσό που καταβλήθηκε στο πλαίσιο της ασφαλιστικής υποχρέωσης αστικής ευθύνης στην αντίστοιχη περίπτωση, συν το εκπιπτόμενο ποσό. Η Sensis Media μπορεί να συμψηφίσει την υποχρέωση αποζημίωσης για τις ζημίες από τα μη καταβληθέντα τιμολόγια και τους προκύπτοντες τόκους και έξοδα.
 8. Οι προαναφερθέντες περιορισμοί ευθύνης δεν ισχύουν εάν υπάρχει σοβαρή αμέλεια ή πρόθεση από τη Sensis Media.
 9. Η Sensis Media δεν φέρει καμία ευθύνη για τα πρόσωπα με τα οποία η Sensis Media έχει εμπλακεί μετά από οδηγίες του πελάτη.
 10. Η Sensis Media είναι, σε περίπτωση ευθύνης, υπεύθυνη μόνο για άμεση ζημία. Για άλλες άμεσες ή/και επακόλουθες απώλειες (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, απώλειας κερδών, κόστους στασιμότητας επιχειρήσεων, απώλειας σχέσεων, απώλεια δεδομένων, υπερβάσεις χρόνου παράδοσης) η Sensis Media δεν φέρει καμία ευθύνη.
 11. Εφόσον ο πελάτης και η Sensis Media συμφώνησαν στη σύμβαση για την ανάθεση ή κατά την εκτέλεση της ανάθεσης, τις χρονικές περιόδους εντός των οποίων πρέπει να εκτελεστεί η εργασία, οι όροι αυτοί θα είναι, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά άλλως γραπτώς, όπως σε μια σύμβαση για ορισμένη περίοδο, ενδεικτικοί. Η υπέρβαση αυτών των χρονικών ορίων δεν θα έχει ποτέ ως αποτέλεσμα την έλλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Sensis Media και συνεπώς δεν παρέχει στον πελάτη το δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση ή/και διάλυση της συμφωνίας. Σε περίπτωση υπέρβασης ενός όρου, ο πελάτης οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως τη Sensis Media. Η Sensis Media πρέπει να διαθέτει εύλογη προθεσμία για την εφαρμογή της συμφωνίας μετά την ειδοποίηση.
 12. Ο πελάτης υποχρεούται να ειδοποιήσει τη Sensis Media εγγράφως εντός ενός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία ο πελάτης έχει δηλώσει ή θα μπορούσε ευλόγως να έχει παρατηρήσει ότι υπάρχει λάθος στην εκτέλεση της Συμφωνίας και προκύπτων κίνδυνος ζημιάς από το λάθος αυτό.
 13. Εάν η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο δεν γίνει ή καθυστερήσει, η Sensis Media δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση από τον πελάτη να αποκαταστήσει τη ζημία που υπέστη.
 14. Ο πελάτης απαλλάσσει τη Sensis Media για κάθε αξίωση που ασκούν τρίτοι έναντι της για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη, των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν, των απολεσθέντων κερδών και των λοιπών εξόδων που συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο ή/και προκύπτουν από την εκτέλεση της παραγωγής από τη Sensis Media.
 15. Μετά από περίοδο δώδεκα μηνών από την ημέρα της παροχής υπηρεσιών, κάθε δικαίωμα του πελάτη στη Sensis Media θα ακυρωθεί για ζημίες που προκλήθηκαν από τυχόν ελλείψεις ή/και σφάλματα της Sensis Media κατά την εκτέλεση της συμφωνίας.

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ (FORCE MAJEURE)

 1. Η Sensis Media δεν είναι υποχρεωμένη να εκπληρώσει οποιαδήποτε υποχρέωση προς τον πελάτη αν παρεμποδίζεται από γεγονότα και καταστάσεις που δεν οφείλονται στην ίδια ή σε αμέλεια.
 2. Ανωτέρα βία ορίζεται με αυτούς τους όρους, εκτός από αυτά που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον τομέα του δικαίου και της νομολογίας, όλες οι εξωτερικές αιτίες, που είναι προβλέψιμες ή απρόβλεπτες, που η Sensis Media δεν έχει καμία επίδραση και καταστούν τη Sensis Media ανίκανη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Για παράδειγμα παρεμπόδιση της Sensis Media από τρίτους, αδυναμία λόγω ασθένειας, απεργιών, διακοπές στην παροχή ενέργειας, διαταραχές στην κυκλοφορία, στον τομέα των μεταφορών και των ταχυδρομικών ή/και τηλεπικοινωνιών, καθώς και διαταραχές δικτύων, υποδομών και εισβολή ιών σε υπολογιστές. Ο κατάλογος είναι ανεξάντλητος.
 3. Η Sensis Media μπορεί να αναστείλει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία κατά τη διάρκεια της περιόδου που υφίσταται η ανωτέρα βία. Αν αυτή η περίοδος διαρκεί περισσότερο από τρεις μήνες, τότε κάθε ένα από τα μέρη δικαιούται να διαλύσει τη συμφωνία, χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης του άλλου μέρους για ζημία.
 4. Στο βαθμό που μέρος της συμφωνίας έχει εκπληρωθεί από τη Sensis Media κατά τη στιγμή της ανωτέρας, η Sensis Media δικαιούται να εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για τις υπηρεσίες που έχουν ήδη εκπληρωθεί. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει αυτό το τιμολόγιο σαν να ήταν ξεχωριστή συμφωνία.

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

 1. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να διερευνήσει με δέουσα επιμέλεια εάν η Sensis Media έχει εκπληρώσει σωστά τη συμφωνία και είναι επίσης υποχρεωμένος να ενημερώσει αμέσως τη Sensis Media μόλις αντιληφθεί το αντίθετο.
 2. Οι καταγγελίες σχετικά με τις υπηρεσίες/προϊόντα πρέπει να αναφέρονται από τον πελάτη στη Sensis Media γραπτώς εντός 14 ημερών από την ανακάλυψη, αλλά όχι αργότερα από 30 ημέρες μετά την παράδοση της σχετικής υπηρεσίας/προϊόντος. Η καταγγελία πρέπει να περιέχει όσο το δυνατόν λεπτομερέστερη περιγραφή του προβλήματος, έτσι ώστε η Sensis Media να είναι σε θέση να ανταποκριθεί επαρκώς.
 3. Εάν η καταγγελία είναι βάσιμη, η Sensis Media θα παραδώσει τις υπηρεσίες/αντικείμενα όπως συμφωνήθηκε, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται πλέον άχρηστο από τον πελάτη. Το τελευταίο πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως από τον πελάτη.
 4. Η εκτέλεση της συμφωνίας θεωρείται έγκυρη μεταξύ των μερών, εάν ο πελάτης δεν έχει πραγματοποιήσει την έρευνα ή την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου σε εύθετο χρόνο.
 5. Τα προϊόντα/ταινίες της Sensis Media θεωρούνται σε κάθε περίπτωση μεταξύ των μερών ως σωστό προϊόν, εάν ο πελάτης έχει χρησιμοποιήσει τα παραδοθέντα ή μέρος των αγαθών που παραδόθηκαν, τα έχει μεταποιήσει, τα έχει παραδώσει σε τρίτους ή τα έχει χρησιμοποιήσει, επεξεργαστεί ή έδωσε σε τρίτους, εκτός εάν ο πελάτης έχει τηρήσει τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
 6. Εάν η εκτέλεση των συμφωνημένων δραστηριοτήτων ή η παράδοση των αντικειμένων δεν είναι πλέον δυνατή ή χρήσιμη, η Sensis Media θα ευθύνεται μόνο εντός των ορίων του άρθρου 10.
 7. Για την παράδοση του τελικού προϊόντος, η Sensis Media θα παραδώσει στον πελάτη μία πρώτη έκδοση του τελικού προϊόντος (Alpha Version). Με βάση αυτή την πρώτη έκδοση, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει τις εφάπαξ διορθώσεις ή προσαρμογές που θα πραγματοποιήσει η Sensis Media. Ωστόσο, η απαίτηση προσαρμογής πρέπει να θεωρείται εύλογη. Αυτή περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την προσαρμογή τίτλων επωνυμίας, άλλων τίτλων και περιορισμένης προσαρμογής του περιεχομένου ή της δομής της ταινίας. Η απαίτηση προσαρμογής πρέπει να κοινοποιηθεί στη Sensis Media εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την παράδοση της πρώτης έκδοσης.

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

 1. Η Sensis Media υποχρεούται να τηρεί το απόρρητο έναντι τρίτων όσον αφορά τις εμπιστευτικές πληροφορίες που έχει αποκτήσει από τον πελάτη, εκτός εάν η σχετική νομοθεσία, δικαστική εντολή ή άλλος κανονισμός την υποχρεώσει στο αντίθετο. Ο πελάτης πρέπει να χορηγήσει εξαίρεση σε αυτή την περίπτωση. Οι πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικές εάν έχουν κοινοποιηθεί από το άλλο μέρος ή εάν αυτό προκύπτει από τη φύση των πληροφοριών.
 2. Εκτός από τη γραπτή συγκατάθεση του πελάτη, η Sensis Media δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις εμπιστευτικές πληροφορίες που της έχει δοθεί από τον πελάτη για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από αυτόν για τον οποίο αποκτήθηκαν. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που η Sensis Media ενεργήσει για πειθαρχικές, αστικές ή ποινικές διαδικασίες, όπου αυτές οι πληροφορίες μπορεί να είναι σημαντικές.
 3. Εκτός εάν υπάρχει νομική διάταξη ή άλλος κανονισμός που υποχρεώνει τον πελάτη να αποκαλύψει ή εάν έχει χορηγηθεί προηγούμενη άδεια από τη Sensis Media, ο πελάτης δεν μπορεί να αποκαλύψει το περιεχόμενο των αναφορών, των εργασιών, των συστάσεων ή άλλων κειμένων και ηλεκτρονικών αρχείων της Sensis Media σε τρίτους.

 

ΑΡΘΡΟ 14. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 1. Όλα τα προϊόντα ή τα αποτελέσματα των υπηρεσιών που δημιουργήθηκαν ή παραδόθηκαν από τη Sensis Media στο πλαίσιο της συμφωνίας παραμένουν στην ιδιοκτησία της Sensis Media μέχρι να πληρωθούν πλήρως τα οφειλόμενα από τον πελάτη ποσά.
 2. Η Sensis Media θα διατηρήσει τα προϊόντα που της έχουν ανατεθεί από τον πελάτη στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τη συμφωνία και με τη φροντίδα ενός καλού θεματοφύλακα. Ωστόσο, η Sensis Media δεν ευθύνεται για ζημιά στα αντικείμενα που της έχουν εμπιστευτεί και για την αποθήκευση αρχείων.
 3. Η Sensis Media θα αποθηκεύσει τις εικόνες, ταινίες και άλλα αρχεία για μέγιστη περίοδο δύο μηνών. Με πρόσθετη αμοιβή και σε συμφωνία, η Sensis Media μπορεί να αποθηκεύσει τα δεδομένα αυτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
 4. Η Sensis Media δεν είναι υπεύθυνη για την απώλεια εικόνων ταινιών ή άλλων αρχείων λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, όπως καταστροφή υπολογιστών, πυρκαγιά, διάρρηξη ή άλλες απρόβλεπτες καταστάσεις. Επίσης, η Sensis Media δεν ευθύνεται για ζημιά στα αντικείμενα ή ψηφιακά αρχεία που της έχουν ανατεθεί για αποθήκευση.

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 1. Η Sensis Media διατηρεί τα δικαιώματα και τις εξουσίες που της απονέμονται βάσει του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ιδιοκτησία των έργων που παρέχονται από τη Sensis Media, όπως οι παραγωγές βίντεο, ιδέες, εικόνες, έννοιες, σενάρια, εικονογραφήσεις ή δοκιμαστικά σχέδια κλπ, παραμένουν πλήρως με τη Sensis Media. Αυτά δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν ή να επεξεργαστούν χωρίς τη γραπτή άδεια της Sensis Media.
 2. Είναι δυνατή η αγορά πνευματικών δικαιωμάτων από τη Sensis Media. Μέσω αμοιβής αδείας ή αμοιβής, μπορεί να καθοριστεί ένας συμφωνημένος νόμιμος τρόπος χρήσης για τον πελάτη.
 3. Με την έκδοση εντολής για τη χρήση, αναπαραγωγή ή αναπαραγωγή προϊόντων που προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή από οποιοδήποτε δικαίωμα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ο πελάτης δηλώνει ότι δεν παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων και αποζημιώνει τη Sensis Media εντός και εκτός δικαστηρίου για όλες τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση, την τροποποίηση ή την αναπαραγωγή.
 4. Εκτός από ρητή γραπτή συγκατάθεση, η ανάθεση δεν περιλαμβάνει έρευνα σχετικά με την ύπαρξη δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων εμπορικών σημάτων, σχεδίων ή δικαιωμάτων επί σχεδίων και υποδειγμάτων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και πορτρέτων τρίτων. Το ίδιο ισχύει και για κάθε έρευνα σχετικά με τη δυνατότητα τέτοιων μορφών προστασίας προς τον πελάτη.
 5. Εκτός εάν το έργο δεν προσφέρεται για αυτό, η Sensis Media δικαιούται ανά πάσα στιγμή να αναφέρει ή να καταργεί το όνομά της. Χωρίς προηγούμενη άδεια της Sensis Media, ο πελάτης δεν επιτρέπεται να παραγάγει, δημοσιεύσει ή να αναπαραγάγει χωρίς να αναφέρει το όνομα της Sensis Media.
 6. Όταν ο πελάτης συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις του ως αποτέλεσμα της συμφωνίας με τη Sensis Media, αποκτά αποκλειστική άδεια χρήσης του έργου στο βαθμό που αυτό αφορά το δικαίωμα δημοσίευσης και αναπαραγωγής σύμφωνα με τον προορισμό που έχει συμφωνηθεί. Εάν δεν έχουν γίνει συμφωνίες σχετικά με τον προορισμό, τότε η άδεια θα περιορίζεται στη χρήση του έργου, για το οποίο υπήρχαν καθορισμένα σχέδια κατά την έκδοση της εντολής. Αυτά τα σχέδια πρέπει να γνωστοποιούνται αποδεδειγμένα στη Sensis Media πριν από τη σύναψη της συμφωνίας.
 7. Ο πελάτης λαμβάνει άδεια από τη Sensis Media για χρήση έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, τα οποία παράγει η Sensis Media κατά την εκτέλεση εντολής για τον πελάτη. Αυτή η άδεια ισχύει μόνο εφόσον ο πελάτης συμμορφώνεται με τις οικονομικές υποχρεώσεις, οι οποίες σχετίζονται με την παροχή του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Η άδεια ισχύει μόνο για τη χρήση του σχετικού έργου από τον ίδιο τον πελάτη ή από τους νόμιμους διαδόχους του. Οι άδειες που αφορούν τη χρήση μουσικής ή/και μουσικών κομματιών δεν καλύπτονται από τη διάταξη αυτή. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τη διευθέτηση των απαραίτητων αδειών μουσικής.
 8. Όλα τα έργα που έγιναν από τη Sensis Media δεν έχουν, εκτός αν αναφέρεται ρητά άλλως, άδεια χρήσης για χρήση εκτός της Ελλάδας. Τα έξοδα για άδεια χρήσης εκτός της Ελλάδας θα χρεώνονται ξεχωριστά, εκτός αν συμφωνηθεί εκ των προτέρων, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα στον τομέα.
 9. Το κόστος απόκτησης αδειών από τρίτους για υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης είναι για τον πελάτη. Το υλικό πνευματικών δικαιωμάτων περιλαμβάνει αλλά δεν είναι εξαντλητικό: γραμματοσειρές, λογισμικό, στοιχεία εταιρικής ταυτότητας, φωτογραφίες, βίντεο, εικόνες και συνθέσεις. Αυτά τα έξοδα είναι υποχρεωτικά και ο πελάτης είναι πλήρως υπεύθυνος για αυτά.
 10. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για το χειρισμό των δικαιωμάτων του πορτραίτου των κομπάρσων, των συνεντευξιαζομένων ή άλλων προσώπων ή των δικαιούχων μιας βιντεοπαραγωγής. Το ίδιο ισχύει και για τα δικαιώματα εικόνας, για παράδειγμα, κτιρίων, έργων τέχνης ή τοποθεσιών. Τα έξοδα για την εγγραφή και την εξόφληση αυτών των δικαιωμάτων είναι εις βάρος του πελάτη και θα χρεώνονται επιπρόσθετα εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

 

ΑΡΘΡΟ 16. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

 1. Το ελληνικό δίκαιο εφαρμόζεται αποκλειστικά σε όλες τις συμφωνίες μεταξύ του πελάτη και της Sensis Media.
 2. Εάν τα μέρη έχουν διαφωνία ως αποτέλεσμα της συμφωνίας, θα προσπαθήσουν να επιτύχουν μια λύση κατόπιν διαβουλεύσεων.
 3. Εάν η διαβούλευση δεν οδηγήσει σε λύση, τα μέρη μπορούν να υποβάλουν τη διαφορά στο αρμόδιο δικαστήριο, εκτός εάν ο νόμος υπαγορεύει επειγόντως διαφορετικά.

 

ΑΡΘΡΟ 17. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

 1. Οι όροι αυτοί αποστέλλονται δωρεάν από τη Sensis Media κατόπιν αιτήματος. Οι συνθήκες μπορούν επίσης να διαβαστούν, να αντιγραφούν και να αποθηκευτούν μέσω της ιστοσελίδας www.sensismedia.gr
 2. Εφαρμόζεται πάντα η τελευταία καταχωρημένη έκδοση ή η έκδοση που εφαρμόστηκε τη στιγμή της σύστασης της νομικής σχέσης με τη Sensis Media.
 3. Το ελληνικό κείμενο των γενικών όρων και προϋποθέσεων είναι πάντα καθοριστικό για την ερμηνεία τους και ισχυρότερο έναντι όποιας άλλης γλώσσας.